Disclaimer en Privacy

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de website, kunt u contact opnemen via info@bezieldgeld.nl

DISCLAIMER

Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd, maar Stichting Bezield Geld sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. De inhoud van deze site kan steeds door Stichting Bezield Geld zonder voorafgaande aankondiging worden verbeterd, gewijzigd of verwijderd.

PRIVACY STATEMENT

Stichting Bezield Geld gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar leden en klanten en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Stichting Bezield Geld, waaronder ook begrepen de website bezieldgeld.nl, en Bezield Geld movement, waaronder ook begrepen de merknaam Bezield Geld, verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de websites) van Stichting Bezield Geld. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting Bezield Geld gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke
Stichting Bezield Geld is de verantwoordelijke in de zin van de Avg.

Stichting Bezield Geld vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leden en andere contacten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Avg stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Heeft u vragen of klachten? U kunt Stichting Bezield Geld kosteloos bereiken via:
Stichting Bezield Geld
Turfschip 12
5102 GR  Dongen
info@bezieldgeld.nl

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Bezield Geld uw persoonsgegevens?
Stichting Bezield Geld verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (leden-, klanten- en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de ledenadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van leden en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Stichting Bezield Geld verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en de community website van Bezield Geld. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Bezield Geld. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Bezield Geld uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Bezield Geld?
Stichting Bezield Geld verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld een cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen).

Stichting Bezield Geld verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting Bezield Geld ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Stichting Bezield Geld biedt een nieuwsbrief waarmee onze leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Stichting Bezield Geld voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Stichting Bezield Geld gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting Bezield Geld neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting Bezield Geld deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting Bezield Geld kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting Bezield Geld maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Bezield Geld kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Stichting Bezield Geld verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Stichting Bezield Geld bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Bezield Geld. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Bezield Geld nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Stichting Bezield Geld) maakt.

Stuur uw verzoek naar:
Stichting Bezield Geld
inzake privacy vraagstuk
Turfschip 12
5102 GR  Dongen
info@bezieldgeld.nl

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Bezield Geld passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
Stichting Bezield Geld neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.